Biuletyn informacji publicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

strona szkoły: www.zse-korfanty.katowice.pl
strona główna BIP: https://www.bip.gov.pl/subjects/view/34716
Spis treści:

Informacje o szkole
Przedmiot działania, kompetencje
Struktura organizacyjna
Instrukcja korzystania z BIP
Status prawny
Majątek
Dokumenty
Rejestry, ewidencje
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Ogłoszenia
Kontrole
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Druki do pobrania
Redakcja BIP
Historia zmian
Przyjmowanie i załatwianie spraw

 • Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.
 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. od 730 - 1530.
 • Dyrektor Szkoły przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
  • w poniedziałek w godzinach od 1000 do 1200
  • w piątek w godzinach od 1300 do 1500
 • Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego
  ul. Raciborska 3
  40-074 Katowice
 • lub e-mailowo na adres: bip@zse-korfanty.katowice.pl
 • lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą posiadającą adres: /ZSE_KATOWICE/SkrytkaESP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • W celu złożenia dokumentu elektronicznego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Rekrutacja

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji

Duplikaty świadectw

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła.
Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł.
Numer konta bankowego szkoły: PKOBP Oddział 1 w Katowicach 76 1020 2313 0000 3502 0515 7708

Duplikaty legitymacji szkolnych

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.
Do wniosku należy dołączyć 1 aktualną fotografię legitymacyjną. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
Numer konta bankowego szkoły: PKOBP Oddział 1 w Katowicach 76 1020 2313 0000 3502 0515 7708

Wydawanie zaświadczeń

Zaświadczenia związane z pobieraniem nauki przez ucznia wydawane są w sekretariacie szkoły.

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w zakładce "Druki do pobrania".


wytworzenie informacji 01. 10. 2014 – A. Ludwig
udostępnienie informacji 01 .10. 2014 – A. Ludwig
ostatnia aktualizacja 4.03.2019 – A. Ludwig