Zaloguj Czwartek,  roku, godzina 08:34  
  Menu strony
  Strona główna
  Napisz do nas

  Rok szkolny 2016/2017
  Terminarz roku
  Plan lekcji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
  Wymagania edukacyjne
  Matura 2017

  Informacje o szkole
  Samorząd Uczniowski
  System oceniania
  Misja, wizja i statut
  Grono pedagogiczne
  Historia szkoły
  Kontakt i lokalizacja

  Dla kandydatów
  Rekrutacja

  Kształcenie zawodowe
  Technik ekonomista
  Technik hotelarstwa
  Regulamin praktyk
  Praktyki i współpraca
  Program Power

  Nasza szkoła
  Biblioteka
  Gazetka szkolna
  Matematyka
  Rok matematyki
  Sport w szkole
  Profilaktyka zdrowotna
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia -archiwum


Informacje dla kandydatów

Zapraszamy do obejrzenia filmów o szkole
Zasady rekrutacji do Technikum nr 2

do klas o specjalności:

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
Kandydatom proponujemy następujące rozszerzenia: matematyka, język angielski, geografia, biologia
lub według wyboru uczniów dla grupy minimum 7 - osobowej.
 1. 6 maja 2016 r. - 21 czerwca 2016 r. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół.
  Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.
  Dostarczanie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat, zaświadczeń
  o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych pieczątką macierzystego gimnazjum i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z §8 ust.1 pkt 2. O wyborze konkursów i przydziale punktów decyduje niezależnie dyrektor każdej ze szkół ponadgimnazjalnych, do których kandydat ubiega się o przyjęcie i wprowadza bądź potwierdza przyznanie wartości w systemie elektronicznym.
 2. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

  Przedmiot Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopusz-
  czający
  Język polski 20 16 12 8 2
  Matematyka 20 16 12 8 2
  Język obcy 20 16 12 8 2
  Geografia 20 16 12 8 2

  • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,
  • za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty za jeden tytuł - 10 punktów, za dwa lub więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty,
  • za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym
   o przydziałe punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
  • za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
   o przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej
   (punktacja maksymalna 2 punkty)
  • absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - liczbę punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego
   i wybranych zajęć edukacyjnych należy pomnożyć przez dwa.

  Egzamin gimnazjalny - 100 punktów.
  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
  • język polski
   0,2 punktu za każdy uzyskany procent - maksymalnie 20 punktów
  • historia i wiedza o społeczeństwie
   0,2 punktu za każdy uzyskany procent - maksymalnie 20 punktów
  • matematyka
   0,2 punktu za każdy uzyskany procent - maksymalnie 20 punktów
  • przedmioty przyrodnicze
   0,2 punktu za każdy uzyskany procent - maksymalnie 20 punktów
  • język obcy nowożytny
   0,2 punktu za każdy uzyskany procent - maksymalnie 20 punktów
  Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów.

 3. Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych (wybranych w systemie, nie liczy się liczba kierunków-klas w poszczególnych szkołach, do których kandydat ubiega się o przyjęcie).
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Terminy rekrutacji:

  • 6 maja 2016 r. - 21 czerwca 2016 r. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół.
   Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.
  • Od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. godz.15:00 - termin dostarczania do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum
   i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 15 lipca 2016 r. - ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
  • Od 15 lipca 2016 r. do 21 lipca 2016r. - potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
   oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • 22 lipca 2016 r. - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
  • 22 lipca 2016 r. - 31 sierpnia 2016 r. - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół - oryginałów dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.
  • 31 sierpnia 2016 r. - ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów


Baza dydaktyczna naszej szkoły


Zajęcia lekcyjne prowadzone są w:

 • 3 pracowniach z dostępem do Internetu,
 • pracowni fizycznej,
 • pracowni geograficznej,
 • 20 salach dydaktycznych,
 • pracowni recepcji,
 • pracowni obsługi konsumenta,
 • sali gimnastycznej i siłowni,
 • szkoła dysponuje nowym boiskiem sportowym,
 • oraz pracownią multimedialną.


W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież naszej szkoły może uczestniczyć:


 • w zajęciach sportowych,
 • w pracach przedmiotowych kół zainteresowań.


Nasi absolwenci to:


 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni,
 • pracownicy obsługi hoteli,
 • pracownicy biurowi banków, urzędów, samorządów,
 • księgowi biur rachunkowych i przedsiębiorstw.


 

©d@mek