Zaloguj Środa,  roku, godzina 06:00  
  Menu strony
  Strona główna
  Napisz do nas

  Rok szkolny 2020/2021
  Terminarz roku
  Plan lekcji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
  Wykaz kwalifikacji
  Wymagania edukacyjne
  Matura 2021
  Ubezpieczenie uczniów

  Informacje o szkole
  Ochrona Danych
  Samorząd Uczniowski
  Misja, wizja i statut
  Grono pedagogiczne
  Historia szkoły
  Opieka stomatologiczna
  Kontakt i lokalizacja

  Dla kandydatów
  Rekrutacja po szkole   podstawowej

  Kształcenie zawodowe
  Technik ekonomista
  Technik hotelarstwa
  Potyczki hotelarskie
  Regulamin praktyk
  Praktyki i współpraca
  Program Erasmus+
  Program Power

  Nasza szkoła
  Biblioteka
  Gazetka szkolna
  Geografia
  Matematyka
  Rok matematyki 16/17
  Sport w szkole
  Profilaktyka zdrowotna
  Galeria zdjęć - archiwum
  Wydarzenia - archiwum
  Działania SU - archiwum
  Praca dla absolwentów


Informacje dla kandydatów - absolwentów szkoły podstawowej

Zapraszamy do obejrzenia filmów o szkole
Zasady rekrutacji do Technikum nr 2
dla absolwentów szkoły podstawowej - technikum pięcioletnie

do klas o specjalności:

 • technik ekonomista (przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka i geografia lub biologia)
 • technik hotelarstwa (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski i geografia lub biologia)
 • technik rachunkowości (przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka i geografia lub biologia)


 1. 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00 termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.
  Dostarczanie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat, zaświadczeń
  o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych pieczątką macierzystej szkoły podstawowej i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z §8 ust.1 pkt 2. O wyborze konkursów i przydziale punktów decyduje niezależnie dyrektor każdej ze szkół ponadpodstawowych, do których kandydat ubiega się o przyjęcie i wprowadza bądź potwierdza przyznanie wartości w systemie elektronicznym.
 2. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

  Przedmiot Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopusz-
  czający
  Język polski 18 17 14 8 2
  Matematyka 18 17 14 8 2
  Język obcy 18 17 14 8 2
  Geografia 18 17 14 8 2

  • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,
  • za szczególne osiągnięcia - 18 punktów,
  • za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 3 punkty.

  Egzamin ósmoklasisty - 100 punktów.
  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu po ósmej klasie:
  • język polski
   0,35 punktu za każdy uzyskany procent - maksymalnie 35 punktów
  • matematyka
   0,35 punktu za każdy uzyskany procent - maksymalnie 35 punktów
  • język obcy nowożytny
   0,3 punktu za każdy uzyskany procent - maksymalnie 30 punktów
  Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów.

 3. Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych (wybranych w systemie, nie liczy się liczba kierunków-klas w poszczególnych szkołach, do których kandydat ubiega się o przyjęcie).
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Terminy rekrutacji:

  • Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00 termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
   Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.
  • Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
  • Od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • 31 lipca – do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować
  • 12 sierpnia 2020 r. ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
  • Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
   W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.
  • 19 sierpnia 2020 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły


Baza dydaktyczna naszej szkoły


Zajęcia lekcyjne prowadzone są w:

 • 3 pracowniach z dostępem do Internetu,
 • pracowni fizycznej,
 • pracowni geograficznej,
 • 20 salach dydaktycznych,
 • pracowni recepcji,
 • pracowni obsługi konsumenta,
 • sali gimnastycznej i siłowni,
 • szkoła dysponuje boiskiem sportowym,
 • oraz pracownią multimedialną.


W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież naszej szkoły może uczestniczyć:


 • w zajęciach sportowych,
 • w pracach przedmiotowych kół zainteresowań.


Nasi absolwenci to:


 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni,
 • pracownicy obsługi hoteli,
 • pracownicy biurowi banków, urzędów, samorządów,
 • księgowi biur rachunkowych i przedsiębiorstw.
 

©d@mek