INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Termin wnoszenia opłat za egzamin maturalny w sesji MAJ 2020 wyłącznie od 1 stycznia do 7 marca 2020 r.

 

Zwolnienie z opłaty1)

Z opłaty mogą być, za zgodą dyrektora komisji, zwolnione osoby, których dochód albo dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty2) 674,00 zł netto.

W celu zwolnienia z opłaty należy3):

  1. W terminie do 31 grudnia 2019 r. złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście: Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny - Załącznik 26 z Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym2019/2020.
  2. Dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:
    1. Oświadczenie o liczbie członków pozostających we wspólnym gospodarstwie Formularz do Załącznika 26,
    2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych, np. zasiłku rodzinnego
    3. Zaświadczenie o wysokości dochodów
    4. Dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy (bez pobierania zasiłku).

1) Podstawa prawna:  art. 44zzq. ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  [tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 r. poz. 1481]

2) Podstawa prawna:  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220, ze zm.] oraz w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497), tj. 674,00 zł netto.

3) Podstawa prawna:  § 78. ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. [Dz.U. 2016 poz. 2223 ze zm.]